Εγγυήσεις & υποστήριξη

και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν. Η παροχή Εγγύησης για πέντε χρόνια ...

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας, της αποτελεσματικότητας και των παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρίας μας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001-2000, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση.

Καθιερώνουμε στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια του προσωπικού και του τελικού προϊόντος και η συνεχής καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Η παροχή Εγγύησης καλής κατασκευής για πέντε χρόνια και η συνεχής υποστήριξη του έργου για κάθε μελλοντική προσθήκη, βελτίωση ή μετατροπή είναι κάτι, που σίγουρα θα εκτιμήσετε.