ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η "Domus-Κατοικία" σέβεται την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών της και δεσμεύεται να προστατεύει αυτήν, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων καθορίζει τη χρήση από την "Domus-Κατοικία"των προσωπικών σας πληροφοριών, που συλλέγονται σε σχέση με τις δραστηριότητές σας στον συγκεκριμμένο ιστότοπο..

Συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων.

Η "Domus-Κατοικία" δεν συλλέγει ούτε χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου  και η επίσκεψή σας σε αυτόν είναι ανώνυμη. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν χρειάζονται πληροφορίες, που σας ταυτοποιούν προσωπικά με σκοπό να εκπληρώσουμε κάποια συμβατική μας (απορρέουσα από σύμβαση) υποχρέωση προς υμάς ή εάν μετά από δική σας επιθυμία απαιτηθεί πρόσθετη πληροφόρηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην παρακάτω παράγραφο 2.

Συμβατικές υποχρεώσεις.

Εάν στο πλαίσια εκτέλεσης Συμβάσεως Εργου, η οποία θα συναφθεί ή έχει ήδη συναφθεί με την  "Domus-Κατοικία", ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες (όνομα, τηλέφωνο, Email, αριθμό ταυτότητας κλπ) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές με του ακόλουθους τρόπους:

·   Την προώθησή τους σε σχετικές Υπηρεσίες ή Οργανισμούς Δημοσιου ή Ιδωτικού δικαίου, εάν αυτό είναι απαραίτητο εκ της Νομοθεσίας ή από τους κανονισμούς των παραπάνω Υπηρεσιών ή Οργανισμών, για την εκτέλεση των εκ της συμβάσεως υποχρεώσεων της "Domus-Κατοικία".

·   Να ανταλλάσσουμε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε σχέση με το αντικείμενο συναθφείσης συμβάσεως, η περαιτέρω πληροφόρησής σας μετά από δική σας επιθυμία.

Μπορούμε να αποκαλύπτουμε και να χρησιμοποιούμε προσωπικές σας πληροφορίες σε ειδικές περιπτώσεις, εάν πχ είναι αναγκαίο να υπερασπιστούμε τους όρους ή τα συμφωνηθέντα σε συναφθείσες μεταξύ μας συμβάσεις ή συμφωνίες, ή και να προστατεύσουμε τα πνευματικά μας δικαιώματα. Μπορούμε επίσης να αποκαλύπτουμε και να χρησιμοποιούμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν, στα πλαίσια της καλής πίστης, πιστεύουμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία το επιβάλλει. Οι πληροφορίες, που μας εμπιστεύεσθε δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιουσδήποτε άλλους εμπορικούς σκοπούς και δεν θα πωληθούν, ενοικιασθούν ή προωθηθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους για τον σκοπό αυτό.

Η χρήση των cookies.

Ο ιστότοπός μας δεν χρησιμοποιεί "cookies"  με σκοπό να προσελκύσουμε μέλη ομάδων ή συζητήσεων. Δεν αποθηκεύουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε cookies αποσταλέντα στον φυλομετρητή (browser) σας. Τα cookies είναι "αναγνωριστές", που ένας ιστότοπος μπορεί να στείλει στον φυλομετρητή σας, έτσι ώστε να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας με σκοπό να διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Η χρήση των cookies είναι μία καθιερωμένη τακτική και πολλοί ιστότοποι τα χρησιμοποιούν. Οι περισσότεροι φυλομετρητές είναι προρυθμισμένοι για να αποδέχονται cookies. Μπορείτε να επαναρυθμίσετε τον φυλομετρητή σας να μη αποδέχεται cookies ή να σας ειδοποιεί όταν ένα cookieαποστέλλεται. Ολα τα μέρη του ιστοτόπου μας θα ανταποκριθούν σωστά αν αποκλείσετε τα cookies.

Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους (Links με άλλα sites).

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους. Η "Domus-Κατοικία" δεν παρακολουθεί και δεν ελέγχει το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων, ή εάν αυτοί οι ιστότοποι συλλέγουν ή προωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως η "Domus-Κατοικία" δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σχετικό υλικό διαθέσιμο σε τέτοιους ιστότοπους και συνιστά να επιθεωρείτε την εκάστοτε Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των εν λόγω ιστοτόπων.

Αλλαγές αυτής της Πολιτικής.

Η "Domus-Κατοικία" μπορεί κατά διαστήματα να αναβαθμίζει ή και να αναθεωρεί αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Οποιαδήποτε αλλαγή θα δημοσιεύεται σε αυτό τον ιστότοπο και σας συνιστούμε να επιθεωρείτε κατά διαστήματα την Πολιτική μας.

Επικοινωνία για σχετική πληροφόρηση.

Για διευκρινίσεις σχετικές με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας.